אודות הוועדה לתכנון ובניה

הוועדה המקומית קריית טבעון הינה ועדה מקומית עצמאית לפי סעיף 31א (ו)

מנהל ההנדסה הינו הגוף האחראי לקדם ולנווט את פעילות הפיתוח והבניה בקריית טבעון. באחריות מנהל ההנדסה התכנון, הפיתוח והבקרה של הסביבה הפיזית בישוב.
למילוי תפקידו מעורב המנהל בתכניות ברמה הארצית, המחוזית והיישובית.
מדיניות הפיתוח באה לידי מימוש בתכנית מתאר כוללנית, בתכניות בניין עיר סטטוטוריות, ובתכניות בינוי ומדיניות המהוות כלי עיקרי להכוונת הפיתוח בישוב ובסיס להוצאת היתרי בניה. 

 

תפקידי הוועדה לתכנון ובניה

 • ליווי, מעקב והשתתפות בהכנת תכניות ארציות ואזוריות שיש להן השלכות על קרית טבעון.
 • ליווי, מעקב והשתתפות בהכנת תכניות במתאר הכוללנית לקרית טבעון.
 • הכנת מדיניות פריסת שימושי קרקע ותשתיות עירוניות לטווח ארוך מול גופי תשתית אזוריים.
 • הכנת תשתית תכנונית סטטוטורית לפיתוח מגורים, מסחר, משרדים, תעשיה ושירותים. שיפור איכות המגורים ע"י הכנת תכניות לשכונות חדשות, הרחבת דירות קיימות ותכניות לפריסת מוסדות ציבוריים ושטחים פתוחים.
 • בחינה מתמדת של מדיניות שימור ושיקום שכונות, ויישומה. קביעת מדיניות מערכות תחבורה וחניה תוך מתן פתרונות במסגרת החוק.
 • הכנת תכניות לפיתוח ושיפור מערכות דרכים.
 • קביעת מדיניות להכנת תכניות לפיתוח ושימור שטחים פתוחים וגנים ציבוריים.
 • קביעת מדיניות פיתוח ותאום ביצוע של תשתיות על-קרקעיות ותת-קרקעיות.
 • הפעלת מערכות חשמל עירוניות באמצעי המועצה ובעזרת גופים חיצוניים.
 • תכנון ביצוע ופיקוח על הקמת מבני ציבור.
 • תכנון ביצוע ופיקוח על הקמת שטחים ציבוריים פתוחים.
 • אחריות על מערך הרישוי והפיקוח על הבניה.
 • אחריות על מערכך האכיפה תוך שיתוף פעולה עם התובע של המועצה
 • ליווי פיקוח ובקרה על פרויקטים הנדסיים בעיר בכל תחומי האחריות של העירייה.
 • ליווי המועצה בהקמת חוקי עזר עירוניים בפן ההנדסי.
 • חוק מהנדסי רשויות מקומיות 1992 - המגדיר את אחריות מהנדס המועצה כאחראי לכל פעילות התכנון, הביצוע והאחזקה של כל האינוונטר הפיזי העירוני העל-קרקעי והתשתיות התת- קרקעיות. מהנדס המועצה מאציל מסמכויותיו לעובדי המנהל ולמנהל התפעול של המועצה לצורך מלוי מטלותיהם.
 • חוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 (ותקנות הבניה) - המסדיר את הנושאים הסטטוטוריים של אישור מעקב וקידום תכניות על-ידי גופי התכנון והוצאת היתרים לעבודות בתחום הרשות המקומית. 
  סמכות זו מוקנית למהנדס הועדה המקומית.

בקריית טבעון מהנדסת המועצה היא גם מהנדסת הוועדה המקומית.