קרן חניה

הקמת קרן חניה לקרית טבעון

הרעיון הכללי:

יזם המבקש היתר בניה (בין אם מדובר בשיפוץ או בפרויקט חדש), צריך לדאוג לפתרון חניה פיזי במגרש המיועד בהתאם לתקנים שונים הנוגעים לסוג השימוש.

הוועדה המקומית רשאית לפטור את מבקש ההיתר מהתקנה בפועל של החניה, במקרה שפתרון חניה פיזי אינו ישים, ובתמורה לחייבו להשתתף במימון קרן חניה, שתפקידה לממן הקמת חניונים ציבוריים.

מתוך החוק:

הצמדת מקומות חניה

(תיקון מס' 39)

תשנ"ד-1994

158א1.

(א) בסעיף זה – "דירה" – כהגדרתה בסעיף 145(א)(2);   "מקום חניה" – שטח המיועד לחניית כלי רכב, הכולל את שטח החניה ואת שטח התימרון לכניסה וליציאה של כלי רכב.

(ב) לא יוצמדו לדירה אחת יותר משני מקומות חניה אלא בהתאם להוראות שנקבעו בתקנות או באישור רשות הרישוי המקומית, ולא תאשר רשות הרישוי המקומית הצמדה כאמור אלא אם כן שוכנעה שהשימוש המיועד לדירה מחייב שיוצמדו לה יותר משני מקומות חניה.

(ג) המצמיד מקומות חניה לדירה בניגוד להוראות סעיף זה, הצמדתו בטלה.

התניית היתר בהתקנת מקומות חניה

(תיקון מס' 97) תשע"ב-2012

158א3.

(א) לא יתנה מוסד תכנון היתר לביצוע עבודה ברכוש המשותף, לפי תכנית החיזוק, בהתקנת מקומות חניה נוספים במספר הנדרש לפי דין בתחום הנכס נושא ההיתר, אולם או חלקם, אם מצא כי לא ניתן להתקינם בתחום הנכס.

(ב) (1) מוסד תכנון רשאי לחייב מבקש היתר כאמור בסעיף קטן (א) להשתתף בהתקנתם של מקומות החניה הנוספים
            בחניון ציבורי באזור הנכס נושא ההיתר, בסכום שיקבע שמאי מטעם מוסד התכנון;

     (2) הסכומים שיתקבלו במוסד תכנון לפי הוראות סעיף זה יופקדו בחשבון נפרד של מוסד התכנון וישמשו אך ורק
           למטרה לשמה נועדו; לא הותקנו מקומות החניה בחניון הציבורי כאמור בתוך עשר שנים ממועד מתן ההיתר, יוחזרו
           הסכומים האמורים למבקש ההיתר בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.

 מתוך תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה) התשמ"ג 1983:

"...(א) רשאית ועדה מקומית לפטור מן החובה להתקין מקומות חניה לפי התקן, כולם או מקצתם, משיקולים שבתכנון, סביבה או תחבורה ולחייב מבקש היתר בניה להשתתף בהתקנתם של אותם מקומות חניה בחניון ציבורי שמחוץ לנכס נושא ההיתר, שלמימונו הוקמה קרן, ובלבד שהחניון יוקם בתוך עשר שנים ממועד מתן ההיתר ושהמרחק בין הנכס לבין החניון הציבורי, לא יעלה על 350 מטרים במרחק אווירי..."

 

תהליך ההקמה :

  1. גזברות המועצה הקימה חשבון בנק ייעודי אליו יופקדו כספי "קרן החניה " בלבד.
  2. בשלב ראשון נבחנו כל השטחים בקרית טבעון אשר על פי יעודם והשימושים המותרים בהם על פי התב"ע הרלוונטית מאפשרים הקמת מקומות חניה ומאפשרים תנועת כלי רכב וטרם פותחו כלל או פותחו באופן חלקי.
  3. בכל תא שטח כנ"ל נבחן מספר מקומות החניה אשר ניתן להחיל על השטח תוך התחשבות במצב הטופוגראפי כמות ורמת ההכשרה של חניות קיימות וישימות הביצוע.
  4. בשלב שני, סומן מעגל ברדיוס של 350 מ' סביב לכל אחד מתאי השטח המיועדים לחניון. 
    תחום המעגל מגדיר את המגרשים אשר יכולים לקבל מענה בחניון אשר במרכזו במסגרת קרן חניה. 
  5. כל נתוני הקרקע , הניתוח הפיזי , אחוזי הישימות (אחוזי המימוש האפשריים) הועברו למשרד השמאים שמלווה את הוועדה. 
    השמאים בחנו כל אזור ואזור באופן פרטני על פי מדדים שמאיים והנדסיים והוערכה שווי כל חניה באזור הספציפי.

לכל  אזור קרן חניה הוכן מסמך המנתח את הפרמטרים כולל מפות

 

מצורפים:

1. טבלה המפרטת את אזורי קרן החניה כולל מספר החניות אשר ניתן להקים בהם, הרחובות המשורתים ע"י אזור החניה, סך החניות הנדרשות ברחובות והפער ביניהם.

2. מפת קריית טבעון עם סימון רדיוסי שרות של כל אזורי החניה.

3. מסמך ניתוח שמאי לכל אזור חניה כולל ניתוח, תחשיבים ועלויות.