פיצולי דירות - הוראת השעה

 ועדה מקומית רשאית לתת היתר לפיצול יחידת דיור בדרך של הקלה.

א. התנאים העיקריים לפיצול דירות בהוראת השעה:

 1. פיצול דירה קיימת לדירה אחת נוספת יהיה במסגרת הגשת בקשה להיתר בניה הכוללת הקלה.
 2. הדירה הקיימת היא צמודת קרקע אשר מעליה ומתחתיה אין דירה נוספת, והמגרש מיועד לבניית ארבע דירות לדונם לכל היותר ושטחה של הדירה הוא 120 מ"ר לפחות;
 3. שטח הדירה שתיווצר לאחר הפיצול לא יפחת מ-45 מ"ר (לא כולל שטח מדרגות גישה למפלס הדירה);
 4. הדירה הנוספת תכלול - מטבח, שירותים וכניסה נפרדת.
 5. התכנית ממנה מבקשים את ההקלה נכנסה לתוקף לפני יום 1.1.2011.
 6. אם הוגשה התנגדות להקלה, יש להוכיח לוועדה המקומית כי אין במתן ההקלה כדי לגרום לפגיעה בלתי סבירה במי שהתנגד.

ב. תנאים נוספים:

 1. הדירה שנוספה תשמש להשכרה, או למגורי קרוב, ולא יינתן היתר לשימוש חורג שאינו מגורים ולא ניתן יהיה למוכרה.
 2. אם דירת המגורים שנוספת אינה עולה על 60 מ"ר, לא יידרש להוסיף מקומות חניה בתחום המגרש, אולם ניתן לחייב את המבקש להשתתף בהתקנת מקום חניה אחד בחניון ציבורי בסכום שיקבע שמאי מטעם הוועדה (קרן חניה).
 3. הוועדה תתיר שינוי שימוש של שטח שירות, כמפורט בפסקה (8) בנוסח הסעיף, לשימוש עיקרי למגורים אם שטח השירות אינו עולה על 60 מ"ר (שטח של הדירה שנועד לשמש למרתף או למחסן על פי תכנית)
 4. היטל השבחה בשל מתן הקלה יהיה מופחת - 34% מההשבחה הרגילה שהייתה חלה לולא הוראת השעה, למעט השבחה הנובעת משינוי שימוש בשטח מרתף או מחסן – לגביה- ההיטל יהיה רגיל. מחצית ההיטל המופחת תשולם בעת קבלת ההיתר, והיתרה תשולם בעת מימוש זכויות לאחר מתן ההקלה (בעת מכירה).
 5. לא תידרש הסכמת רמ"י למתן ההקלה, ולא ייגבה תשלום ע"י רמ"י בשל מתן ההקלה.
 6. לא ניתן להתנות מתן ההקלה בהקמת מרחב מוגן בדירה הנוספת, אולם אם קיים מרחב מוגן בדירה הקיימת, ניתן להתנות בבניית שיפורי מיגון באחד מחדרי דירת המגורים הנוספת.
 7. ביטול הפיצול והחזרת המצב לקדמותו פטורים מהיתר בנייה.

ג. מגבלה על מספר דירות מרבי:

 1. מהנדס הוועדה יציג חוות דעת בכתב באם ישנן מגבלות המונעות מתן ההקלה. השיקולים לקביעת המגבלה – קיומם של מוסדות הציבור, השטחים הפתוחים, התשתיות ושטחי החניה הקיימים בכל אזור מרחב התכנון;
 2. הוועדה תהיה רשאית לסרב לבקשה למתן הקלה העומדת בתנאים שלעיל, אם הוכח לוועדה לפי חוות דעת מהנדס הוועדה כי מוסדות הציבור, השטחים הפתוחים, התשתיות ושטחי החניה לא נותנים מענה לצרכים הנובעים מהגדלת מספר הדירות.
 3. ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של הוועדה והודעה על כך תפורסם בעיתון.
 4. ניתן לערור על ההחלטה לוועדת הערר בתוך 30 יום מהפרסום.

 

 ***הוועדה המקומית תחל אכיפה כנגד פיצולי דירות קיימים שלא החל לגביהם הליך לקבלת היתר בניה במסגרת הוראת השעה - החל מחודש מרץ 2018.