הודעה על הפסקת השימושים החורגים ביחידות דיור למגורים

ביום 30.11.2015 נכנס לתוקף חוק התכנית הכלכלית.  

החוק קבע כי במרחבי  התכנון של מחוזות חיפה, מרכז ותל אביב לא יינתן ולא יחודש היתר לשימוש חורג ביחידת דיור לשימוש שאינו למגורים. 

לפיכך, מי שבידו היתר בתוקף לשימוש חורג ממגורים רשאי להמשיך בכך עד תום תקופת ההיתר. בתום תקופת ההיתר לא ניתן יהיה לחדשו. 

מי שהיה בידו היתר לשימוש חורג ממגורים ותוקפו של ההיתר פג, לא ניתן לחדשו והתושב מחויב להפסיק כל שימוש ביחידת הדיור לשמוש שאינו למגורים. 

מי שעושה שימוש חורג ביחידת מגורים מחויב להפסיק כל שימוש ביחידת הדיור לשמוש שאינו למגורים. 

בחוק נקבעו תנאים על פיהם יתאפשר שימוש משולב של מגורים עם שימוש שאינו למגורים. 

 

שימוש חורג ביחידת דיור – הוראת שעה (תיקון מס' 104 הוראת שעה), תשע"ו-2015

151א. (א) בסעיף זה –

          "יחידת דיור" – כהגדרתה בסעיף 158ו2(א), למעט אם היא בקומת הקרקע בחזית הבניין או אם היא משמשת בחלקה למגורים בפועל; לעניין זה, "קומת קרקע" – הקומה שבה נמצאת הכניסה הקובעת לבניין, כהגדרתה לפי חוק זה;

          "מימון ציבורי" – מקורות מימון אלה, כולם או חלקם:

(1)   מקורות המימון המפורטים בסעיף 13(א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;

(2)   הכנסה שמקורה ברכש של משרד ממשרדי הממשלה, צבא הגנה לישראל או המוסד לביטוח לאומי;

(3)   מקורות מימון ציבוריים נוספים שקבעו שר הבריאות ושר האוצר בצו;

          "שימוש שאינו למגורים" – כל שימוש שאינו למגורים, אינו לגן ילדים, לרבות פעוטון או מעון יום, או אינו לשירות רפואי;

          "שירות רפואי" – כל אחד מאלה:

(1)   שירות הכלול בסל שירותי הבריאות כהגדרתו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, למעט מעבדה ובית מרקחת וממומן במימון ציבורי (להלן – שירות רפואי ציבורי);

(2)   שירותי בריאות השן.

          (ב)  במרחב תכנון שחלות עליו הוראות סעיף זה לא יינתן ולא יחודש היתר לשימוש חורג ביחידת דיור לשימוש שאינו למגורים.

          (ג)   במרחב תכנון שחלות עליו הוראות סעיף זה לא יינתן ולא יחודש היתר לשימוש שאינו למגורים ביחידת דיור למטרה של מתן שירות רפואי ציבורי, אלא אם כן מבקש ההיתר הציג לוועדה המקומית –

(1)   תצהיר שבו הצהיר כי עיקר שירותי הבריאות הניתנים ביחידת הדיור ניתנים במימון ציבורי; לעניין זה, יראו שירות כשירות הניתן בעיקרו במימון ציבורי, אם רוב שירותי הבריאות הניתנים למטופלים ביחידת הדיור הם במימון ציבורי או אם עיקר שעות הפעילות ביחידת הדיור מוקדשות לשירותי בריאות הניתנים במימון ציבורי;

(2)   הסכם רכש שירותים בין מבקש ההיתר לבין גורם המימון הציבורי.

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ב), הוועדה המקומית רשאית לחדש היתר לשימוש חורג ביחידת דיור לשימוש שאינו למגורים, שתוקפו פקע בתקופה שבין יום י' באדר התשע"ה (1 במרס 2015), לבין יום כ"ז באב התשע"ו (31 באוגוסט 2016), לתקופה נוספת אחת שלא תעלה על שנה מיום י"ט בכסלו התשע"ו (1 בדצמבר 2015), לאחר ששקלה, בין השאר, את הפגיעה במספר יחידות הדיור הזמינות למגורים במרחב התכנון המקומי.

          (ה)  (1)   הוראות סעיף זה יחולו על מרחבי התכנון המקומיים במחוז תל אביב, במחוז מרכז ובמחוז חיפה;

(2)   שר האוצר רשאי להוסיף מרחבי תכנון מקומיים שהוראות סעיף זה יחולו עליהם או לגרוע מרחבי תכנון מקומיים ממרחבי התכנון המקומיים שהוראות סעיף זה יחולו עליהם, לפי אמות מידה שיקבע באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בהתחשב בין השאר בהיצע של שטחים למגורים ובהיצע של שטחים למסחר במרחבי התכנון האמורים.

          (ו)   ועדה מקומית שהוראות סעיף זה חלות על מרחב התכנון שלה, תדווח לשר האוצר, לפי דרישתו, על יישומו של סעיף זה, ובכלל זה על פעולות אכיפה שנקטה בתקופה שקדמה למועד הדיווח כנגד שימוש שלא כדין ביחידות דיור למגורים בתחומה, על מספר ההיתרים לשימוש שאינו למגורים שהיו בתוקף ועל מספר ההיתרים כאמור שפקעו באותה תקופה.

          (ז)   שר האוצר ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, מדי שישה חודשים (בסעיף קטן זה – תקופת הדיווח) החל ביום י"ט בכסלו התשע"ו (1 בדצמבר 2015), על יישום הוראות סעיף זה, ובכלל זה על פעולות אכיפה שנקטו משרדו ומוסדות התכנון בתקופת הדיווח כנגד שימוש שלא כדין ביחידות דיור למגורים במרחבי התכנון שהוראות סעיף זה חלות עליהם, על מספר ההיתרים לשימוש שאינו למגורים שהיו בתוקף ועל מספר ההיתרים כאמור שפקעו באותה תקופה.

 

 הוועדה המקומית תחל בהליכי אכיפה החל מינואר 2017.  

 

לפרטים נוספים באתר הכנסת