דו"ח שנתי 2019

על פי הוראת חוק התכנון והבניה, על הוועדה לפרסם דו"ח תקופתי על פעילותה.
להלן הדו"חות מיום 01/01/2019 עד לתאריך 30/06/2019:

דו"ח היתרים

דו"ח רישוי וביצוע

דו"ח שימושים חורגים

להלן הדו"חות מיום 01/07/2019 עד לתאריך 31/12/2019:

דו"ח היתרים

דו"ח רישוי וביצוע

דו"ח שימושים חורגים

להלן שאר הדו"חות לשנת 2019:

דו"ח תכניות

דו"ח בינוי ותשריטים

דו"ח ישיבות

דו"ח אינטרנט ומחשוב

איתור לפי תאריך ישיבה

איתור לפי תאריך ישיבה

*חובה למלא אחד מהשדות הבאים