דו"ח שנתי 2018

על פי הוראת חוק התכנון והבניה, על הוועדה לפרסם דו"ח תקופתי על פעילותה.
בהתאם לכך, נכון להיום מפורסמים הדו"חות מיום 01/04/2018 עד לתאריך 30/09/2018:

דו"ח היתרים

דו"ח רישוי וביצוע

דו"ח שימושים חורגים