דו"חות 2017

על פי הוראת חוק התכנון והבניה, על הוועדה לפרסם דו"ח שנתי על פעילותה.
בהתאם לכך, מפורסמים הדו"חות:

דו"ח תכניות בנין עיר

דו"ח תשריטים ותצ"רים

דו"ח היתרי בניה

דו"ח רישוי ומידע

דו"ח ישיבות ועדה

דו"ח נציגים