4912

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
קרית טבעון

 • אישור הנחיות מרחביות כלל עירוניות

  נמסרת בזו הודעה לפי סעיף 145 ד' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965, בדבר אישור הנחיות מרחביות כלל עירוניות, אשר יחולו במרחב התכנון המקומי קריית טבעון.

  ההנחיות המרחביות אושרו בוועדת מליאה מספר 2016005 מיום 20.11.16

  ניתן לעיין בהנחיות המרחביות ובעבודות הפטורות מהיתר באתר הוועדה לתכנון ובניה.

  רואה עצמו נפגע מההנחיות המרחביות, רשאי לפנות לוועדת הערר המחוזית – מחוז חיפה, שד הפלי"ם 15,בנין ב', חיפה, טל 04-8633427  עם העתק לוועדה המקומית תוך 30 יום ממועד פרסום הודעה זו. ההנחיות ייכנסו לתוקפן בתום תקופה זו.


  בכבוד רב, דוד אריאלי – ראש המועצה ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה

חדשות

 • 15/01/2017

  תכנית המתאר הכוללנית קריית טבעון הומלצה להפקדה לוועדה המחוזית ע"י מליאת התכנון 

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.