4912

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
קרית טבעון

 • אישור הנחיות מרחביות כלל עירוניות

  נמסרת בזו הודעה לפי סעיף 145 ד' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965, בדבר אישור הנחיות מרחביות כלל עירוניות, אשר יחולו במרחב התכנון המקומי קריית טבעון.

  ההנחיות המרחביות אושרו בוועדת מליאה מספר 2016005 מיום 20.11.16

  ניתן לעיין בהנחיות המרחביות ובעבודות הפטורות מהיתר באתר הוועדה לתכנון ובניה.

  רואה עצמו נפגע מההנחיות המרחביות, רשאי לפנות לוועדת הערר המחוזית – מחוז חיפה, שד הפלי"ם 15,בנין ב', חיפה, טל 04-8633427  עם העתק לוועדה המקומית תוך 30 יום ממועד פרסום הודעה זו. ההנחיות ייכנסו לתוקפן בתום תקופה זו.


  בכבוד רב, דוד אריאלי – ראש המועצה ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה

חדשות

 • 11/06/2017

  הרשמה להגרלת "מחיר למשתכן" שכונת "בצל אורנים " בקרית טבעון

  מידע על הרשמה למחיר למשתכן שכונת "בצל אורנים" ולגבי תעודת זכאות ניתן לקבל באתר של משרד הבינוי והשיכון בכתובת : http://www.dira.gov.il/Pages/HomePage.aspx

  בשלב זה טרם נפתחה ההרשמה לפרוייקט ויש לעקוב אחר הפרסום.

  מידע נוסף ניתן לקבל במשרד הבינוי והשיכון בחיפה בקרית הממשלה בנין א' בקומה "0"

 • 17/05/2017

  עבודת חספוס וריבוד ברחוב לילך

  החל מיום שלישי,  23.5.2017 יבוצעו עבודת חספוס וריבוד ברחוב לילך, החל מהצומת עם רחוב כלניות ועד למורד הרחוב.

  תושבים מתבקשים שלא להחנות את מכוניותיהם ברחוב ביום זה על מנת לאפשר

  עבודה יעילה.

 • 17/05/2017

  עבודות לשיקום כבישים ועבודות להנגשת מדרכות ותחנות אוטובוס

  ביום ראשון, 21.5.2017 יחלו עבודות לשיקום רחוב המגדל.

  העבודות תכלולנה שינויים גאומטריים, טיפול במדרכה, הוספת נתיב חניה, קרצוף, ריבוד וצביעה.

  בזמן העבודה ברחוב תהיה התנועה חד סיטרית לכיוון מזרח.

  תושבים מתבקשים להמעיט ככל האפשר בחניה לאורך הרחוב בזמן העבודות.

  במקביל, תבוצע עבודה בכל רחבי קרית טבעון להנגשת מדרכות, מעברי חציה ותחנות אוטובוס.

  בהמשך יפורסמו פרטים בדבר שיקום רחובות נוספים.

 • 15/01/2017

  תכנית המתאר הכוללנית קריית טבעון הומלצה להפקדה לוועדה המחוזית ע"י מליאת התכנון 

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.